Выборы депутатов в единый день голосования
Год мира и созидания
Рус
En
Бел
Адрес: 247673 г.Рогачев,
ул. Интернациональная, 7
Е-mail: priem@rogachev.gov.by
Факс: 8 02339 3-64-66
Телефон: 8 02339 3-62-10
Опрос
Для улучшения качества обслуживания в службе "Одно окно" Рогачёвского райисполкома необходимо?
Главная Жителям УЛИЦЫ ГОРОДА РОГАЧЕВА

УЛИЦЫ ГОРОДА РОГАЧЕВА

ПЕРЕЧЕНЬ наименований элементов улично-дорожной сети
города Рогачева


наименования элементов улично-дорожной сети города Рогачева


п/п

на белорусском языке

на русском языке

1

Вуліца 50 год СССР

Улица 50 лет СССР

2

Вуліца 65 год Перамо'гі

Улица 65 лет Побе'ды

3

Вуліца Агаро'дная

Улица Огоро'дная

4

Вуліца Але'га Мака'рава

Улица Оле'га Мака'рова

5

Вуліца Але'ся Жаўрука'

Улица Але'ся Жаврука'

6

Вуліца Алякса'ндра Гарба'тава

Улица Алекса'ндра Горба'това

7

Вуліца Алякса'ндра Матро'сава

Улица Алекса'ндра Матро'сова

8

Вуліца Алякса'ндра Пу'шкіна

Улица Алекса'ндра Пу'шкина

9

Вуліца Алякса'ндра Сяро'гіна

Улица Алекса'ндра Серё'гина

10

Ву'ліца Аляксе'я Елісе'ева

Улица Алексе'я Елисе'ева

11

Вуліца Аляксе'я Ляво'нава

Улица Алексе'я Лео'нова

12

Вуліца Анато'ля Капла'на

Улица Анато'лия Капла'на

13

Вуліца Анато'ля Лунача'рскага

Улица Анато'лия Лунача'рского

14

Вуліца Анато'ля і Надзе'і
Саракаву'мавых

Улица Анато'лия и Наде'жды Сорокоу'мовых

15

Вуліца Андрэ'я Белаву'сава

Улица Андре'я Белоу'сова

16

Вуліца Андрэ'я Макаё'нка

Улица Андре'я Макаё'нка

17

Вуліца Андрэ'я Са'мусева

Улица Андре'я Са'мусева

18

Вуліца Анто'на Чэ'хава

Улица Анто'на Че'хова

19

Вуліца Арка'дзя О'сіпава

Улица Арка'дия О'сипова

20

Вуліца Бабру'йская

Улица Бобру'йская

21

Вуліца Бараві'ца

Улица Борови'ца

22

Вуліца Бары'са Гарбачо'ва

Улица Бори'са Горбачё'ва

23

Вуліца Будаўні'чая

Улица Строи'тельная

24

Вуліца Бы'хаўская

Улица Бы'ховская

25

Вуліца Валада'рскага

Улица Волода'рского

26

Вуліца Вакза'льная

Улица Вокза'льная

27

Вуліца Вакза'льны тупі'к

Улица Вокза'льный тупи'к

28

Вуліца Валянці'на Ле'бедзева

Улица Валенти'на Ле'бедева

29

Вуліца Валянці'ны Церашко'вай

Улица Валенти'ны Терешко'вой

30

Вуліца Васіля' і Варва'ры
Іо'лшыных

Улица Васи'лия и Варва'ры
Ио'лшиных

31

Вуліца Васіля' Казло'ва

Улица Васи'лия Козло'ва

32

Вуліца Васіля' Чапа'ева

Улица Васи'лия Чапа'ева

33

Вуліца Віке'нція Скрыга'нава

Улица Вике'нтия Скрыга'нова

34

Вуліца Ві'ктара Паца'ева

Улица Ви'ктора Паца'ева

35

Вуліца Ві'ктара Станібу'лы

Улица Ви'ктора Станибу'ло

36

Вуліца Ві'ліса Цымерма'на

Улица Ви'лиса Циммерма'на

37

Вуліца Вісарыё'на Бялі'нскага

Улица Виссарио'на Бели'нского

38

Вуліца Віта'ля Кале'снікава

Улица Вита'лия Коле'сникова

39

Вуліца Вызвалі'целяў

Улица Освободи'телей

40

Вуліца Вячасла'ва Сцяпа'нава

Улица Вячесла'ва Степа'нова

41

Вуліца Генера'ла Пятро'ўскага

Улица Генера'ла Петро'вского

42

Вуліца Гео'ргія Берагаво'га

Улица Гео'ргия Берегово'го

43

Вуліца Гео'ргія Дабраво'льскага

Улица Гео'ргия Доброво'льского

44

Вуліца Гео'ргія Дзімі'трава

Улица Гео'ргия Дими'трова

45

Вуліца Гео'ргія Іса'кава

Улица Гео'ргия Иса'кова

46

Вуліца Ге'рмана Ціто'ва

Улица Ге'рмана Тито'ва

47

Вуліца Геро'яў
63 стралко'вага ко'рпусу

Улица Геро'ев 63
стрелко'вого ко'рпуса

48

Вуліца Го'мельская

Улица Го'мельская

49

Вуліца Друцка'я

Улица Друтска'я

50

Вуліца Заво'дская

Улица Заводска'я

51

Вуліца Загуме'нная

Улица Загуме'нная

52

Вуліца Зарэ'чная

Улица Заре'чная

53

Вуліца Зо'і Касмадзям'я'нскай

Улица Зо'и Космодемья'нской

54

Вуліца Іва'на Багатыро'ва

Улица Ива'на Богатырё'ва

55

Вуліца Іва'на Кажаду'ба

Улица Ива'на Кожеду'ба

56

Вуліца Іва'на Мічу'рына

Улица Ива'на Мичу'рина

57

Вуліца Іва'на Турге'нева

Улица Ива'на Турге'нева

58

Вуліца Інтэрнацыяна'льная

Улица Интернациона'льная

59

Вуліца Кава'льская

Улица Кузне'чная

60

Вуліца Камсамо'льская

Улица Комсомо'льская

61

Вуліца Камуністы'чная

Улица Коммунисти'ческая

62

Вуліца Канстанці'на Са'ннікава

Улица Константи'на Са'нникова

63

Вуліца Капіта'на Пакаці'лы

Улица Капита'на Покати'ло

64

Вуліца Касмана'ўтаў

Улица Космона'втов

65

Вуліца Кастры'чніцкая

Улица Октя'брьская

66

Вуліца Ка'рла Лі'бкнехта

Улица Ка'рла Ли'бкнехта

67

Вуліца Кіры'ла О'сіпава

Улица Кири'лла О'сипова

68

Вуліца Леані'да Сядо'ва

Улица Леони'да Седо'ва

69

Вуліца Льва' Талсто'га

Улица Льва' Толсто'го

70

Вуліца Магілё'ўская

Улица Могилё'вская

71

Вуліца Маісе'я Уры'цкага

Улица Моисе'я Ури'цкого

72

Вуліца Максі'ма Го'ркага

Улица Макси'ма Го'рького

73

Вуліца Мало'чная

Улица Моло'чная

74

Вуліца Мікала'я Астро'ўскага

Улица Никола'я Остро'вского

75

Вуліца Мікала'я Го'галя

Улица Никола'я Го'голя

76

Вуліца Мікала'я Някра'сава

Улица Никола'я Некра'сова

77

Вуліца Мікала'я Сурначо'ва

Улица Никола'я Сурначё'ва

78

Вуліца Мікала'я Паце'ева

Улица Никола'я Поте'ева

79

Вуліца Мікала'я Чарнышэ'ўскага

Улица Никола'я Черныше'вского

80

Вуліца Міко'лы Я'нчанкі

Улица Мико'лы Я'нченко

81

Вуліца Мі'нская

Улица Ми'нская

82

Вуліца Міхаі'ла Калі'ніна

Улица Михаи'ла Кали'нина

83

Вуліца Міхаі'ла Ле'рмантава

Улица Михаи'ла Ле'рмонтова

84

Вуліца Міхаі'ла Фру'нзэ

Улица Михаи'ла Фру'нзе

85

Вуліца Міхася' Лынько'ва

Улица Михася' Лынько'ва

86

Вуліца Набярэ'жная

Улица На'бережная

87

Вуліца Навагра'д-Валы'нская

Улица Новогра'д-Волы'нская

88

Вуліца Но'вадняпро'ўская

Улица Новоднепро'вская

89

Вуліца Ніжагаро'дская

Улица Нижегоро'дская

90

Вуліца Ніжадняпро'ўская

Улица Нижеднепро'вская

91

Вуліца Палі'ны Асіпе'нка

Улица Поли'ны Осипе'нко

92

Вуліца Палява'я

Улица Полева'я

93

Вуліца Пары'жскай Каму'ны

Улица Пари'жской Комму'ны

94

Вуліца Партыза'нская

Улица Партиза'нская

95

Вуліца Паўднё'вая

Улица Ю'жная

96

Вуліца Паўно'чная

Улица Се'верная

97

Вуліца Першама'йская

Улица Первома'йская

98

Вуліца Піяне'рская

Улица Пионе'рская

99

Вуліца Пралета'рская

Улица Пролета'рская

100

Вуліца Праха'ціцкая

Улица Проха'тицкая

101

Вуліца Пятра' Пілю'тава

Улица Петра' Пилю'това

102

Вуліца Пятра' Клімука'

Улица Петра' Климука'

103

Вуліца Пятра' Смідо'віча

Улица Петра' Смидо'вича

104

Вуліца Рабо'чая

Улица Рабо'чая

105

Вуліца Ро'зы Люксембу'рг

Улица Ро'зы Люксембу'рг

106

Вуліца Рыго'ра Гуса'рава

Улица Григо'рия Гуса'рова

107

Вуліца Рыго'ра Кавалё'ва

Улица Григо'рия Ковалё'ва

108

Вуліца Саве'цкая

Улица Сове'тская

109

Вуліца Самуі'ла Га'лкіна

Улица Самуи'ла Га'лкина

110

Вуліца Сацыялісты'чная

Улица Социалисти'ческая

111

Вуліца Станцы'йная

Улица Станцио'нная

112

Вуліца Сцяпа'на Халту'рына

Улица Степа'на Халту'рина

113

Вуліца Сямё'на Свярдло'ва

Улица Семё'на Свердло'ва

114

Вуліца Сярге'я Каралё'ва

Улица Серге'я Королё'ва

115

Вуліца Сярге'я Кі'рава

Улица Серге'я Ки'рова

116

Вуліца Тацця'ны Карніе'нка

Улица Татья'ны Корние'нко

117

Вуліца Тра'нспартная

Улица Тра'нспортная

118

Вуліца Тупіко'вая

Улица Тупико'вая

119

Вуліца Уладзі'міра Вялічкі

Улица Влади'мира Вели'чко

120

Вуліца Уладзі'міра Заі'мава

Улица Влади'мира Заи'мова

121

Вуліца Уладзі'міра Камаро'ва

Улица Влади'мира Комаро'ва

122

Вуліца Уладзі'міра Караткевіча

Улица Влади'мира Коротке'вича

123

Вуліца Уладзісла'ва Во'лкава

Улица Владисла'ва Во'лкова

124

Вуліца Уладзі'міра Кі'гна-Дзе'длава

Улица Влади'мира Ки'гна-Де'длова

125

Вуліца Уладзі'міра Ле'ніна

Улица Влади'мира Ле'нина

126

Вуліца Уладзі'міра Шата'лава

Улица Влади'мира Шата'лова

127

Вуліца Рыго'ра Шалушко'ва

Улица Григо'рия Шелушко'ва

128

Вуліца Усхо'дняя

Улица Восто'чная

129

Вуліца Уту'льная

Улица Ую'тная

130

Вуліца Фе'лікса Дзяржы'нскага

Улица Фе'ликса Дзержи'нского

131

Вуліца Філі'па Жгіро'ва

Улица Фили'ппа Жгиро'ва

132

Вуліца Фры'дрыха Э'нгельса

Улица Фри'дриха Э'нгельса

133

Вуліца Цімафе'я Пачтаро'ва

Улица Тимофе'я Почтарё'ва

134

Вуліца Чыгу'начная

Улица Железнодоро'жная

135

Вуліца Шало'м-Але'йхема

Улица Шоло'м-Але'йхема

136

Вуліца Шко'льная

Улица Шко'льная

137

Вуліца Шчы'брынская

Улица Щи'бринская

138

Вуліца Э'рнста Тэ'льмана

Улица Э'рнста Те'льмана

139

Вуліца Юбіле'йная

Улица Юбиле'йная

140

Вуліца Ю'рыя Гага'рына

Улица Ю'рия Гага'рина

141

Вуліца Я'кава За'йцава

Улица Я'кова За'йцева

142

Вуліца Яку'ба Ко'ласа

Улица Яку'ба Ко'ласа

143

Вуліца Я'нкі Купа'лы

Улица Я'нки Купа'лы

144

Завулак 1-ы Вакза'льны

Переулок 1-й Вокза'льный

145

Завулак 1-ы Друцкі'

Переулок1-й Друтско'й

146

Завулак 1-ы Заво'дскі

Переулок 1-й Заводско'й

147

Завулак 1-ы Калга'сны

Переулок 1-й Колхо'зный

148

Завулак 2-і Друцкі'

Переулок 2-й Друтско'й

149

Завулак 2-і Заво'дскі

Переулок 2-й Заводско'й

150

Завулак 2-і Калга'сны

Переулок 2-й Колхо'зный

151

Завулак 3-і Друцкі'

Переулок 3-й Друтско'й

152

Завулак 4-ы Друцкі'

Переулок 4-й Друтско'й

153

Завулак Бульва'рны

Переулок Бульва'рный

154

Завулак Друцкі'

Переулок Друтско'й

155

Завулак Заво'дскі

Переулок Заводско'й

156

Завулак Зарэ'чны

Переулок Заре'чный

157

Завулак Зо'рны

Переулок Звё'здный

158

Завулак Кава'льскі

Переулок Кузне'чный

159

Завулак Камуністы'чны

Переулок Коммунисти'ческий

160

Завулак Кла'ры Цэ'ткін

Переулок Кла'ры Це'ткин

161

Завулак Ла'зневы

Переулок Ба'нный

162

Завулак Мікала'я Астро'ўскага

Переулок Никола'я Остро'вского

163

Завулак Набярэ'жны

Переулок На'бережный

164

Завулак Цаге'льны

Переулок Кирпи'чный

165

Завулак Падго'рны

Переулок Подго'рный

166

Завулак Прыго'жы

Переулок Краси'вый

167

Завулак Рабо'чы

Переулок Рабо'чий

168

Завулак Усхо'дні

Переулок Восто'чный

169

Завулак Фабры'чны

Переулок Фабри'чный

170

Завулак Яку'ба Ко'ласа

Переулок Яку'ба Ко'ласа

171

Парк Азёрны

Парк Озёрный

172

Парк Піяне'раў

Парк Пионе'ров

173

Сквер Ві'ліса Цымерма'на

Сквер Ви'лиса Циммерма'на

174

Сквер Уладзі'міра Ле'ніна

Сквер Влади'мира Ле'нина

175

Сквер Па'мяці Во'інаў-Інтэрнацыяналі'стаў

Сквер Па'мяти Во'инов-Интернационали'стов

https://clevr.by
Диалоговая площадка
Мой интересный Рогачев
Народный контроль Рогачева
Рогачев - здоровый город
ЛИНИЯ SMS-СООБЩЕНИЙ
Биометрика
gomel-travel.by
Защита прав потребителей
Содействие занятости населения
Помогут
Жатва
Горячая линия
Конкурс на создание логотипа и имиджевого слогана национального бренда белорусской продукции
Освобождение Рогачева
Рейтинг организаций
О банке данных ”Здравоохранение“
Рогачевский православный сайт
Цель 99
Земельные участки
Тихиничи
Детский правовой сайт
РЦРБ
На слиянии Днепра и Друти
Белорусская нотариальная палата
Фонд
ЕГР
Рогачев
Электронная торговая площадка ТОРГИБЕЛ
Федерация профсоюзов Беларуси
Луч
БЕЛАЯ РУСЬ
Рогачевский зональный ЦГЭ
ГУЗ
butb.by
Совет
Государственная регистрация (ликвидация) субъектов хозяйствования и общественных организаций
Указ 345
tops.gpk.gov.by
Национальный  конкурс «Предприниматель года»
МЧС
Онлайн переговоры
Белорусский детский хоспис
gomeloblim.gov.by
Здоровые города и поселки
Единая база
Насилие в семье
Интернет-ресурсы